Dla rodziców - Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

Dla rodziców

 
KOMUNIKAT!
(dotyczy zwrotów bloczków żywieniowych w Bursie)
W związku z ostatnio mocno nasilającym się zjawiskiem zwrotu bloczków żywieniowych przez wychowanków, często bez uzasadnionych powodów oraz bez wiedzy rodziców, w terminie od 01.09.2020r. zmianie ulegają dotychczasowe procedury w tym zakresie.

1. Bloczki żywieniowe będzie można zwracać tylko i wyłącznie  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, powodujących nieobecność wychowanka w szkole jak i w Bursie.

2. Podstawą zwrotu bloczka jest zwrócenie się rodzica z prośbą  o zwolnienie z wyżywienia dziecka z podaniem przyczyn. Rodzic bądź opiekun prawny wychowanka zwraca się do wychowawcy prowadzącego grupę – w szczególnych przypadkach do Dyrektora lub Wicedyrektora.

3. Prośbę można zgłaszać telefonicznie, najpóźniej do godz.10.00 w dniu poprzedzającym dany dzień żywieniowy, z którego wychowanek ma być zwolniony.
 
4. Pieniądze za zwrócone bloczki żywieniowe będą do odebrania w kasie placówki na koniec miesiąca rozliczeniowego (dzień zwrotu zostanie w każdym miesiącu określony), bądź przelane na podane przez Państwo konto bankowe.

 
INFORMACJA dla RODZICÓW i OPIEKUNÓW !!!
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych informuje, iż w związku z przyjętym w Bursie systemem miesięcznego rozliczania się z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w placówce, za dany miesiąc dokonujemy wpłat tylko i wyłącznie w tym samym miesiącu.

Uwaga !
Bardzo proszę, nie dokonywać wpłat (przelew bankowy, przekaz pocztowy) z wyprzedzeniem, to jest wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym, rozpoczynającego się nowego miesiąca. Wszelkie wcześniejsze operacje finansowe dokonywane na konto bankowe placówki są zabronione.