Jesteś tutaj: Start / Kasa ZP

Kasa ZP

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa mieści się w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu, przy ulicy Reymonta 1.
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00
Nr telefonu: (16) 623 33 56
e-mail: kzp@zpowjaroslaw.pl

REGON: 650965576

 Numer konta MKZP: 08 1020 4287 0000 2002 0022 8601

 

 

Uwaga! Wnioski o udzielenie pożyczki bez wpisanego numeru konta pożyczkobiorcy nie będą przyjmowane. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych członka Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zespole Placówek Oswiatowo-Wychowawczych w Jarosławiu, pożyczkobiorcy oraz poręczyciela

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu ul. Reymonta 1, kontakt mailowy pod adresem: kzp@zpowjaroslaw.pl.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych, gdyż nie jest do tego zobowiązany przepisami prawa.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 4. wynikającym z członkostwa w KZP- w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na podstawie art.9 ust.2 lit. a RODO
 5. zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. zawarcia i realizacji umowy pożyczki w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 7. udzielenia przeze mnie poręczenia umowy pożyczek, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz w oparciu o  6 ust.1 lit. f
 8. realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO a wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w oparciu art. 6 ust. 1 lit. c
 9. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora np. pracodawca przy którym działa KZP, a także podmioty świadczące usługi, w tym firmy dostarczające przesyłki  pocztę  oraz wszystkie podmioty których prawo do żądania udostępnienia Twoich danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, Poręczyciele, pożyczkobiorcy,
 10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
 12. pkt 3 a będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
 13. pkt 3 b będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 14. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 15. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 16. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a jest niezbędne w celach wynikających lub związanych ze stosunkiem członkostwa w KZP, jesteś zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte wykonanie uprawnień lub obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa w KZP
 17. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.