Klauzula informacyjna RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu reprezentowane przez Dyrektora. Kontakt z administratorem możliwy jest listownie pod adresem ul. Reymonta 1 10, 37 – 500 Jarosław, telefonicznie pod numerem telefonu 16 621 25 63 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: kontakt@zpowjaroslaw.pl.
2) Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu wyznaczył inspektora ochrony danych z którym skontaktować się można poprzez e-mail: iod@zpowjaroslaw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem umowy o pracę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym Prawa pracy, przepisów podatkowych, prawa ubezpieczeń społecznych - art. 6 ust 1 pkt b i c Rozporządzenia 2016/679.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zwartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych.
10) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji.