Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zpowjaroslaw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu.

Strona internetowa www.zpowjaroslaw.pl aktualizowana na bieżąco, systematycznie wprowadzane są nowe informacje dotyczące organizacji pracy placówki.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W dniu 05.03.2024 roku dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony  internetowej http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona podmiotowa Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu – www.zpowjaroslaw.pl – spełnia wymagania w 96,41 %, co oznacza, że strona nie stwarza znaczących problemów z dostępnością treści.

Wyłączenia:

 • filmy i materiały opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • niektóre dokumenty nietekstowe (fotografie, grafiki) nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • strona zawiera linki do nagrań audio/video, zamieszczonych na platformie YouTube, dla nagrań brak napisów rozszerzonych oraz alternatywy w postaci tekstu,
 • strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów – w formie plików pdf lub graficznych, przekazanych do publikacji przez podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa. Treści te nie zostały wytworzone ani nabyte przez Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu.
 • strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów – w formie plików pdf lub graficznych,   wytworzonych przez Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu, opublikowanych na podstawie przepisów prawa.

Ułatwienia na stronie:

 • powiększania liter na większe,
 • pomniejszania liter na mniejsze,
 • zmianę kontrastu strony,
 • używania klawiatury i skrótów klawiaturowych zamiast korzystania z myszki,
 • podkreślanie i podświetlanie łączy,

Informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny, od dnia 01 września 2020 r. bez wyrównywania tekstów do marginesów, z wykorzystaniem czcionki bezszeryfowej Tahoma.

Serwis został zbudowany w oparciu o „Responsive Web Design” (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Odnośniki  i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony zostały umieszczone łącza do głównych stron serwisu.

Linki główne zawierają elementy podmenu kierujące do dalszej zawartości strony internetowej.

Na stopce każdej strony zostały umieszczone łącza prowadzące do mapy strony, polityki prywatności , deklaracji dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu, adres poczty elektronicznej: kontakt@zpowjaroslaw.pl.

Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 16 6212563. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp. Żądania udostępnienia cyfrowego, zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy kierować drogą pocztową, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail kontakt@zpowjaroslaw.pl. Adres korespondencyjny: Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu, ul. Reymonta 1, 37-500 Jarosław.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej  Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

ul. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

INFOLINIA 800 676 676 – poniedziałki 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00

Dane teleadresowe:

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

 1. Reymonta 1

37-500 Jarosław

telefon: 166212563

e-mail: kontakt@zpowjaroslaw.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu:

ul. Reymonta 1

37-500 Jarosław

W budynkach Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu znajdujących się przy ulicy Reymonta 1 oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy portierni znajdującej się przy głównym wejściu do budynku od ulicy Reymonta.

W budynkach na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro) znajdują się korytarze. Budynki nie posiadają wind. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych.

W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, pętle indukcyjne).

 


Informacja archiwalna z roku 2022.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Działanie na różnych urządzeniach:

serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe, postępowanie odwoławcze:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Żądania udostępnienia cyfrowego, zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy kierować drogą pocztową, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Adres korespondencyjny: Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu, ul. Reymonta 1, 37-500 Jarosław; mail: kontakt@zpowjaroslaw.pl, telefon: 16 6212563.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Opis dostosowań architektonicznych:

W budynkach Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu znajdujących się przy ulicy Reymonta 1 oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy portierni znajdującej się przy głównym wejściu do budynku od ulicy Reymonta.

W budynkach na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro) znajdują się korytarze. Budynki nie posiadają wind. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych.

W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, pętle indukcyjne).